Menu

Vedtægter

Vedtægter

Stiftet den 13. juni 1946

§ 1
Klubbens navn er Vejle Fodbold Club.

§ 2
Klubbens formål er at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiserede idræt, på det spillemæssige niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3
Klubben skal være medlem af DBU Jylland og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4
Som medlem optages enhver som aktiv eller passiv. Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelsesdagen og perioden frem til næste ordinære forfaldsdag. Frivillige uden skriftlig kontrakt kan fritages fra passiv medlemskab.

§ 5
Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling
og opkræves halvårligt forud med forfald pr. 1. august og 1. marts.

§ 6
Kassereren har ansvaret for kontingentopkrævningen. Intet medlem må være mere end 3 måneder i restance.

§ 7
For gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til den første i en måned.
Når et medlem er i restance med to kvartalers kontingent, kan medlemmet af den ansvarlige for kontingentopkrævningen ekskluderes, såfremt der er sendt mindst en rykker.
Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan blive medlem af klubben igen før den skyldige restance er betalt.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem eller sætte vedkommende i karantæne, når der udvises dårlig opførsel eller lignende.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst to tredjedels flertal.
Vedkommende kan dog indanke afgørelsen for en generalforsamling.

§ 8
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af første hele uge i maj og indvarsles senest 14 dage før på klubbens hjemmeside.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 20. april.
Alle aktive og passive seniormedlemmer har stemmeret, såfremt de ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun opnås ved personlig fremmøde.

§ 9
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ( herunder ungdomsudvalgets beretning )
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år ( herunder ungdomsudvalgets regnskab og budget )
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (henholdsvis kassereren)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettige medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med en motiveret dagsorden.
I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter fremsat begæring.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt til samtlige stemmeberettigede medlemmer.

§ 11
Generalforsamlingen vælger sin dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutning afgøres ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke andet er nedfældet i vedtægterne. Dog skal på begæring af mindst 10 stemmeberettige medlemmer valg og afstemning foregå skriftligt.
Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forelægges på samme generalforsamling.

§ 12
Klubben ledes af en bestyrelse på 9 mand. Formanden for ungdomsafdelingen er ”født” medlem af bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.
Formanden og kassereren vælges særskilt. Formanden vælges i lige år, kassereren vælges i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen Der føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen skal konstituere sig således, at man opnår en rimelig fordeling af ansvar og af de arbejdsopgaver der skal løses af bestyrelsen.
Der skal senest 14 dage efter generalforsamlingen foreligge en oversigt over, hvordan arbejdsopgaverne fordeles og hvem der er ansvarlig.

§ 13
Klubbens regnskab er forskudt kalenderåret 1. april – 31. marts. Klubbens regnskab forelægges de af generalforsamlingen valgte revisorer inden generalforsamlingen. Revisorerne vælges for 2 år af gangen.
Det er klubbens formand og kasserer der tegner rettighederne over hvem der må have adgang til klubbens konti.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og kassebeholdning.

§ 14
Forandring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling.
Dog kræves det at to tredje dele af de fremmødte stemmer for forslaget, og at samtlige fremmødte medlemmer er blevet skriftligt bekendt med forslag til vedtægtsændringer.

§ 15
Klubben kan kun ophæves på en generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen. En sådan beslutning kræver at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og at mindst to tredje dele af de fremmødte stemmer herfor.
Opnås der to tredje dels flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilken antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen træffes beslutning om, hvorledes foreningens formue, herunder fast ejendom, skal anvendes. Dette skal i alle tilfælde ske til idrætslige formål.

Disse vedtægter er revideret og vedtaget på generalforsamling den 01.07.2020
Dirigent: Niels Ole Nielsen

Luk